SPORY SĄDOWE I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI

Grafika podziału

Doradzamy Klientom w sprawach spornych i reprezentujemy ich przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Posiadamy bogate i poparte sukcesami doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności od kontrahentów, a także w zakresie spraw z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań w obrocie profesjonalnym (między przedsiębiorcami) i nieprofesjonalnym. Mamy świadomość, że zjawisko przeterminowanych należności może poważnie naruszyć funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw, dlatego oferujemy Klientom sprawdzone i optymalne rozwiązania prawne w celu maksymalnego skrócenia okresu potrzebnego do uzyskania płatności od kontrahenta. Dbamy o pieniądze Klientów – uwzględniając ryzyko związane z wynikiem prowadzonego sporu sądowego i realną możliwością wyegzekwowania roszczenia od dłużnika, zwracamy Klientom uwagę na alternatywne i tańsze sposoby odzyskania należności oraz pośrednie środki nacisku na dłużnika. Nie jesteśmy nastawieni na prowadzenie sporów sądowych za wszelką cenę – jeśli przemawia za tym interes Klienta, w szczególności wówczas, gdy perspektywa uzyskania całości roszczenia w normalnym trybie jest wątpliwa, rekomendujemy zawarcia ugody zabezpieczającej interes Klienta.

Naszym nadrzędnym celem jest to, aby Klient przy jak najmniejszym zaangażowaniu finansowym uzyskał należną płatność wskutek podejmowanych przez nas i dopuszczalnych przez prawo środków oraz metod działania. Nasze doświadczenie pozwala nam już na początkowym etapie sprawy sądowej przewidzieć prawdopodobny bieg wydarzeń. Dzięki temu Klient ma świadomość, czego może się spodziewać i z jakimi kosztami musi się liczyć w związku z zainicjowaniem procesu sądowego. Oferujemy możliwość prowadzenia w Państwa imieniu spraw spornych od początku do końca, uwzględniając postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, jak również udzielenia Państwu wsparcia przy pojedynczej czynności polegającej np. na złożeniu odpowiedzi na pozew, apelacji od wyroku, czy też reprezentowaniu Państwa na ważnej rozprawie.

Nasi eksperci zapewnią Państwu strategiczne doradztwo w zakresie spraw spornych i zastępstwo przed sądami wszystkich instancji, zarówno w charakterze powodów, jak i pozwanych, a w tym między innymi:

Przygotowanie w uzgodnieniu z Klientem długofalowej strategii działania uwzględniającej możliwe scenariusze wydarzeń i działania przeciwników procesowych.

Wsparcie wierzycieli w procesach o zapłatę (dochodzenie wierzytelności) od kontrahentów handlowych.

Praktyczne wykorzystanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i skuteczne zabezpieczenie roszczenia Klienta jeszcze w toku procesu sądowego przed prawomocnym zakończeniem sporu.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań przez partnerów gospodarczych.

Prowadzenie spraw o uznanie czynności prawnej dłużnika i osoby trzeciej za bezskuteczną względem wierzyciela – tzw. skarga pauliańska.

Ochrona interesów Klientów w procesach o zwrot zaliczki albo zadatku w związku z niewykonaniem umowy przez kontrahenta.

Wsparcie w uzyskaniu od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkody w mieniu.

Doradztwo w sporach na linii pracodawca – pracownik, udział w negocjacjach mających prowadzi do polubownego zakończenia konfliktu pomiędzy nimi oraz reprezentowanie pracodawców i pracowników w sądzie.

Piotr Furmaga spec black

Piotr Furmaga

Agata Furmaga CV black

Agata Furmaga