POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Grafika podziału
 1. Niniejsza polityka bezpieczeństwa określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora danych osobowych, w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.furmaga.com.pl
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Piotr Furmaga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furmaga, ul. Mylna 32/34/B-7, 60 – 857 Poznań, wpisany do bazy przedsiębiorców CEIDG.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej www.furmaga.com.pl i należytego świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora danych osobowych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez gromadzenie danych za pośrednictwem formularza komentarzy znajdującego się na blogu prowadzonym przez Administratora danych osobowych na stronie internetowej www.furmaga.com.pl oraz poprzez przechowywanie tych danych i użycie ich do kontaktu z Użytkownikami tej strony internetowej.
 5. Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu są adres e-mail oraz nazwa Użytkownika.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych osobowych i w stosunku do Administratora danych osobowych.
 7. Administrator danych osobowych zobowiązany jest do zachowania w poufności danych osobowych opisanych powyżej oraz nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że obowiązek ich ujawnienia będzie wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, bądź też Użytkownik wyrazi zgodę na ich ujawnienie, w tym w sytuacji opisanej w pkt 12 poniżej.
 8. Administrator danych osobowych podejmuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 9. Wprowadzenie danych osobowych do formularza komentarzy na blogu jest dobrowolne i odbywa się poprzez wpisanie ich przez Użytkownika, którego dane dotyczą. Dane wskazane powyżej są niezbędne w celu zamieszczenia przez Użytkownika komentarza do wpisów na blogu prowadzonym na stronie internetowej www.furmaga.com.pl
 10. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych lub promocyjnych, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 11. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do podanych przez niego danych osobowych, ich zmiany, aktualizacji, poprawienia, przeniesienia (w razie spełnienia przesłanek przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa), ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia, chyba że zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Administrator danych osobowych będzie mógł sprzeciwić się ich usunięciu. Użytkownik ma nadto prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 12. Oprócz Administratora danych osobowych, dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą posiadać jego pracownicy oraz osoby świadczące usługi na rzecz Administratora danych osobowych za pomocą strony internetowej www.furmaga.com.pl, a także informatycy lub podmioty zajmujące się konserwacją i administrowaniem tej strony internetowej . Zakres dostępu do danych osobowych przez te osoby określa Administrator danych osobowych.
 13. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych zgodnie z pkt 11 powyżej są obowiązane zachować w poufności dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.
 14. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych na stronach internetowych osób trzecich, do których odnośniki (linki) mogą się znajdować na stronie internetowej www.furmaga.com.pl, jak i na stronach internetowych osób trzecich, na których zostaną umieszczone odnośniki (linki) do strony internetowej www.furmaga.com.pl