NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

Grafika podziału

Nieruchomości stanowią naszą wiodącą specjalizację. W ramach tej praktyki zapewniamy kompleksową obsługę transakcji sprzedaży nieruchomości (zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących) oraz realizowania przedsięwzięć budowlanych typu komercyjnego. Doradzamy inwestorom na każdym etapie realizowania inwestycji, począwszy od przeprowadzania audytów prawnych nieruchomości i regulowania ich stanu prawnego, poprzez pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, aż do momentu oddania obiektu do użytkowania. Wspieramy uczestników procesu budowlanego na etapie negocjowania, zawierania oraz realizowania kontraktów budowlanych. Nasza pomoc prawna obejmuje doradztwo we wszystkich cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych aspektach procesu inwestycyjnego.

W oparciu o nasze doświadczenie i praktyczną wiedzę oferujemy Państwu między innymi:

Przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości (tzw. due diligence) w celu wyeliminowania ryzyk prawnych wiążących się z nabyciem nieruchomości i realizowaniem inwestycji.

Doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości i ustalania możliwości ich zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wsparcie na etapie negocjowania, zawierania i realizowania wszelkich umów w procesie inwestycyjnym, w szczególności przedwstępnych i definitywnych umów sprzedaży nieruchomości, umów o roboty budowlane, umów z podwykonawcami, umów o zastępstwo inwestycyjne.

Pomoc prawną i reprezentowanie Państwa w sprawach o odszkodowanie z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w sprawach dotyczących opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste.

Doradztwo na rzecz właścicieli, współwłaścicieli, najemców i dzierżawców w relacjach i sporach pomiędzy nimi związanymi z korzystaniem z nieruchomości.

Wsparcie inwestorów przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, a także ochronę interesów i reprezentowanie inwestorów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych z realizacją inwestycji.

Pomoc w skutecznym przeprowadzeniu procedury legalizacji samowoli budowlanej, rozłożeniu opłaty legalizacyjnej na raty, odroczeniu jej płatności i umorzeniu.

Zabezpieczenie interesów inwestorów, wykonawców i podwykonawców oraz reprezentowanie tych podmiotów w sporach sądowych z tytułu solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

Doradztwo w zakresie postępowań wieczystoksięgowych, w tym usuwanie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz przygotowywanie wniosków i pozyskiwanie dokumentów niezbędnych do zaktualizowania wpisów w treści księgi wieczystej.

Piotr Furmaga spec black

Piotr Furmaga

Agata Furmaga CV black

Agata Furmaga